Beleid inzake privacy en gegevensverwerking

 

Belgische implementatie van het Benelux Patent Platform

De huidige pagina, die dateert van 31 juli 2014, informeert de betrokken persoon over de gegevensverwerking in het kader van « de Belgische implementatie van het Benelux Patent Platform » [BPP].

 

Toepasselijke recht en verantwoordelijke voor de verwerking

Het BPP werd ontworpen en wordt aangeboden onder de verantwoordelijkheid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie die optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het BPP.

De verwerkingen van deze gegevens zijn onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De FOD Economie kan worden gecontacteerd voor vragen die verband houden met de bescherming van gegevens in de context van het BPP via de volgende contactgegevens:

  • Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Dienst voor de Intellectuele Eigendom, City Atrium Vooruitgangsstraat, 50, 1210 Brussel;
  • OPRIDIE-Jur@economie.fgov.be.

 

Verwerkingen van gegevens

Verwerkingen en doelstellingen. De verwerkingen van gegevens verricht in het kader van het BPP (inzameling, bewaring en mededeling van gegevens) zijn opgelegd door het toepasselijke recht in België met als doel het volgende mogelijk te maken:

  • de elektronische indiening van aanvragen voor uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten, en de verwerking van deze aanvragen, in overeenstemming met het toepasselijke recht in België (waarvan de referenties beschikbaar zijn op de website van de FOD Economie op het volgende adres: https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom);
  • de invoering en de inning van taksen en vergoedingen die verschuldigd zijn op grond van het toepasselijke recht in België inzake octrooien en aanvullende beschermingscertificaten, alsook de toepassing van eventuele sancties bij niet-betaling ervan;
  • de mededeling aan het publiek, met het oog op informatie, van gegevens betreffende octrooien en aanvullende beschermingscertificaten, overeenkomstig het toepasselijke recht in België;
  • de mededeling aan het publiek, met het oog op informatie, van gegevens betreffende de erkende gemachtigden overeenkomstig het toepasselijke recht in België;
  • het opmaken van anonieme statistieken betreffende aanvragen en verleningen van octrooien en aanvullende beschermingscertificaten.

Overeenkomstig het toepasselijke recht in België worden de verwerkte gegevens meegedeeld aan de bevoegde ambtenaren van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom. Naargelang van de verwerkingen kunnen zij ook worden meegedeeld aan het publiek, aan het Europees Octrooibureau of aan de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom.

Het BPP gebruikt geen cookies.

Verwerkte gegevens. De verwerkte gegevens zijn alle gegevens die op grond van het toepasselijke recht in België moeten worden meegedeeld alsook alle informatie die tussen de Dienst voor de Intellectuele Eigendom en een gebruiker via het BPP wordt uitgewisseld. De toegankelijkheid tot het geheel of tot een gedeelte van deze gegevens is afhankelijk van de betrokken verwerking. Ze worden bewaard zolang het BPP functioneert.

 

Recht van toegang tot de gegevens en verbetering ervan.

Elke betrokken persoon kan bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom een eventuele aanvraag tot toegang tot of verbetering van de gegevens indienen.

 

Recht van verzet tegen bepaalde verwerkingen

Overeenkomstig artikel 12, § 1, lid 2, van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerkingen van persoonsgegevens en onder voorbehoud van de bijzondere bepalingen omvat in boek XI van het Wetboek van economisch recht, kan de betrokken persoon zich niet verzetten tegen de verwerking van gegevens verricht in de context van het BPP.