Overslaan en naar de inhoud gaan

Beleid inzake privacy en gegevensverwerking

 

Belgische implementatie van het Benelux Patent Platform

Op deze pagina krijgt de betrokken persoon informatie over de gegevensverwerking in het kader van ‘de Belgische implementatie van het Benelux Patent Platform' [BPP].

 

Wetgeving van toepassing en verwerkingsverantwoordelijke

Het BPP werd ontworpen en wordt aangeboden onder de verantwoordelijkheid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het BPP.

Die verwerking is onderworpen aan de algemene verordening gegevensbescherming (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679) en aan de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2018/07/30/2018040581/justel).  

 

Verwerking van gegevens

Verwerking en doelstellingen. De verwerking van gegevens verricht in het kader van het BPP (inzameling, bewaring en mededeling van gegevens) is opgelegd door het toepasselijk recht in België met als doel het volgende mogelijk te maken:

  • Het beheer van alle procedures in verband met octrooiaanvragen en verleende octrooien, en in verband met het beheer van de ABC-aanvragen en de verleende ABC's, in overeenkomst met de in België geldende wetgeving;
  • Het bijhouden van het Belgische octrooiregister en van de verzameling van uitvindingsoctrooien met het oog op inspectie door de overheidsorganen en de economische operatoren, zodat ze hun rechten kunnen uitoefenen die hen uit hoofde van de Belgische wetgeving worden toegekend (het register en de verzameling zijn beschikbaar op de website van de FOD Economie via volgende link: https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom)
  • Het beheer van de procedures in verband met de vertegenwoordiging voor de Dienst voor de Intellectuele Eigendom;
  • Het opstellen van rapporten en statistieken aan de hand waarvan de Dienst voor de Intellectuele Eigendom zijn activiteiten kan optimaliseren en de werking van het systeem kan verbeteren.

 

De gegevens worden verwerkt door de bevoegde ambtenaren van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom. Overeenkomstig de Belgische wetgeving mogen ze eveneens worden meegedeeld aan het publiek, aan het Europees Octrooibureau of aan de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom.

Het BPP gebruikt geen cookies.

Verwerkte gegevens. De verwerkte gegevens zijn alle gegevens die op grond van het toepasselijke recht in België moeten worden meegedeeld alsook alle informatie die tussen de Dienst voor de Intellectuele Eigendom en een gebruiker via het BPP wordt uitgewisseld. De toegankelijkheid tot het geheel of tot een gedeelte van deze gegevens is afhankelijk van de betrokken verwerking. Die gegevens worden zo lang bewaard als nodig is om de hierboven vermelde doelstellingen te verwezenlijken.

 

Recht van toegang tot de gegevens en verbetering ervan.

Eventuele verzoeken om toegang, bezwaar, beperking en/of rectificatie van uw gegevens kunnen worden ingediend bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

 

Contactgegevens

De FOD Economie kan voor vragen die verband houden met de bescherming van gegevens in de context van het BPP via volgend adres worden gecontacteerd:

  • Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Dienst voor de Intellectuele Eigendom, City Atrium Vooruitgangstraat, 50, 1210 Brussel;
  • OPRIDIE-Jur@economie.fgov.be.
  • De functionaris voor gegevensbescherming: dpo@economie.fgov.be

 

Indien u zich tot de Autoriteit voor gegevensbescherming (APD) wil richten:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Telefoon :  +32 (0) 2 277 48 00

Fax:  +32 (0) 2 277 48 35

E-Mail : contact@apd-gba.be

 

Updates :

Dit beleid kan later nog bijgewerkt worden. Gelieve het dus regelmatig te herlezen om op de hoogte te blijven. Het aangepaste beleid zal steeds in overeenstemming zijn met de algemene verordening gegevensbescherming en met de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen en betreffende de verwerking van persoonsgegevens.